fredag, februari 18, 2011

Alla barn ska ha samma livchanser

Alla barn ska ha samma livschanser och en viktig bit där är skolan och rätten till en bra utbildning. Men i Sverige har vi faktiskt en systematisk förföljelse och diskriminering samt en synnerligen fördomsfull syn på en grupp barn samtidigt som vi har alldeles för högt ställda förväntningar på en annan grupp barn. Jag pratar förstås om hemmabarn och dagisbarn.

Bara det att vi har ett system som delar in barn som kommer till skolan i dessa två grupper - där familjedaghemsbarnen fram tills ganska nyligen hamnat i samma grupp som dagisbarnen. Men där vi nu kan se en ny trend där familjedaghemsbarnen placeras i samma grupp som hemmabarnen - underförstått den grupp som under sina första år inte vårdats och fostrats av UTBILDAD personal. Alltså en grupp barn som inte fasats igenom sina först år strikt formade under en massa pedagogiker - som kan variera från allt till olika inriktningar som Reggio Emilia eller Montessori eller nu den senaste trenden genuspedagogik.

Hemmabarn och familjedaghemsbarn har "bara" fostrats och vårdats i vardagspedagogiken samtidigt som de fått en chans att i en mindre grupp samspela socialt med en vuxen (själva grunden för lärandet). Och det duger minsann inte, för det har Bengt-Erik Andersson kommit fram till i sin studie som har gjorts på 119 barn. En studie som ligger till grund för hela vårt svenska synsätt på hur barn ska få tillåtas växa upp. Att det sedan finns en studie i USA gjord på över 1 000 barn som visar ett helt annat resultat än Bengt-Erik Anderssons studie (bland annat att dagisbarn blir mer aggressiva), intresserar inte de som redan har sin världsbild klar. Lika lite som de intresserar sig för annan forskning och andra studier runt om i världen, som tydligt motsäger Bengt-Erik Andersson.

Så har vi de överdrivna förväntningarna på dagisbarnen. De ska ju enligt Bengt-Erik Andersson vara små under i social kompetens, mognad och ha mindre emotionella störningar, dessutom är de duktigare i skolan eftersom de gått på dagis (i alla fall upp till 13 års ålder, då det inte går att se några skillnader).

Hur påverkar den här grymt felaktiga myten barnens förutsättningar när de kommer till skolan? Får de samma livschanser?

Naturligtvis så finns det lärare som är mogna, med en stor dos sunt förnuft som förstår och som ser att man inte kan placera in barnen i fack på det här sättet och döma dem redan innan de har börjat skolan. De förstår att man måste se individen. Men säkerligen finns det många som redan under sin lärarutbildning matats med den här felaktiga propagandan och som ser barnen genom dessa förutbestämda glasögon.

Jag tycker att ALLA barn borde få komma till skolan som oskrivna blad. De borde ses som de individer de är och de borde få samma chans att visa vad de går för, samma chans till en bra utbildning och ett bra bemötande. Därför är det så viktigt att vi i framtiden funderar över vilken information som olika sajter ska få förmedla. Ska vi tillåta till exempel sajter som Growingpeople att nu under Sjukvårdsrådgivningen få fortsätta att döma ut hemmabarn och familjedaghemsbarn redan innan de kommit till skolan? Eller ska vi ha sajter som är objektiva, kvalitetssäkrade och som innehåller olika fakta istället för myter, där föräldrar själva för en chans att bilda sig en uppfattning, i motsats till i dag när de presenteras en färdig uppfattning som de sedan bara förväntas ta till sig och följa.

Eller är det inte hög tid att släcka ner den fördomsfulla sidan på Growingpeople - "Är förskola bra för små barn" - som i åratal spridit felaktig, fördomsfull och vilseledande information till föräldrar, BVC, MVC, sjukvårdspersonal, förskolepersonal, lärare, politiker med flera?

Jag kan bara uttrycka min personliga åsikt och det är "släck ned sidan" och se till att föräldrar i Sverige i fortsättningen får fakta istället för myter.

Madeleine Lidman

Läs också:
Inga kommentarer: